Definities

In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

 • Trustoo: de gebruiker van deze privacy statement: Trustoo gevestigd aan Turbinestraat 4 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62910353;
 • bezoeker: de bezoeker van de website;
 • offerteaanvrager: de bezoeker die via de website een offerteaanvraag indient door zijn gegevens en het werk, de dienst en/of de producten die hij uitgevoerd en/of (op)geleverd wenst te hebben in te vullen en deze offerteaanvraag in te sturen;
 • website: de website www.Trustoo.nl, waarvan Trustoo de eigenaar is.

Persoonsgegevens

Voor Trustoo is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de offerteaanvragers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Trustoo volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Trustoo
Turbinestraat 4
1014 AV Amsterdam

Trustoo doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

Doeleinden van de verwerking

Trustoo verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de offerteaanvrager:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. het leveren van de online diensten, namelijk het doorsturen van de offerteaanvraag van de offerteaanvrager naar een of meerdere leveranciers die zijn aangesloten bij Trustoo en die het werk, de diensten en/of de producten kunnen uitvoeren respectievelijk kunnen (op)leveren waarop de offerteaanvraag betrekking heeft in de regio die door de offerteaanvrager is aangeklikt;
 2. het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;
 3. het verbeteren van de dienstverlening van Trustoo;
 4. om contact met de offerteaanvrager op te kunnen nemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Trustoo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Trustoo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Indien u de omschrijving van de aanvraag gevoelige informatie bevat, dan wordt deze via het platform van Trustoo doorgezonden naar de door u geselecteerde aanbieders. Daarmee komende deze gegevens als zodanig in het platform van Trustoo. Als u dat niet wenst, raden wij u aan geen gevoelige informatie in de initiële aanvraag mee te geven en deze later op een andere wijze aan de aanbieders te verstrekken. Indien u informatie heeft verstrekt die u wilt verwijderen, neem dan contact met ons op via info@Trustoo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trustoo B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 12 maanden, na deze periode worden uw gegevens geanonimiseerd.

Versturen van digitale nieuwsbrieven

Trustoo zal de offerteaanvrager niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de offerteaanvrager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trustoo B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Trustoo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Trustoo B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Trustoo zal de persoonsgegevens van de offerteaanvrager niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

Het is Trustoo toegestaan de persoonsgegevens van de offerteaanvrager aan een derde te verstrekken:

 1. indien de offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
 3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Trustoo;
 4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
 5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
 6. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de website;
 7. het noodzakelijk is voor de dienstverlening van Trustoo. De dienstverlening van Trustoo bestaat eruit dat de offerteaanvrager via de website een offerteaanvraag kan indienen. Deze offerteaanvraag wordt doorgestuurd naar de relevante leverancier(s), zie 3.2 sub a van dit privacy statement.

Door Trustoo ingeschakelde dienstverleners, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.

Beveiligingsmaatregelen

Om inzage van persoonsgegevens van de offerteaanvrager door onbevoegden te voorkomen, heeft Trustoo verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

Privacy beleid van derden

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Trustoo aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

Wijziging gegevens

Op verzoek verleent Trustoo aan de offerteaanvrager toegang tot alle informatie die Trustoo van hem bijhoudt. Verder biedt Trustoo de offerteaanvrager de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Trustoo van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de offerteaanvrager, kan de offerteaanvrager contact opnemen met Trustoo via het e-mailadres info@Trustoo.nl.

Contact

Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van Trustoo niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met Trustoo opnemen.

Wijzigingen

Trustoo behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Trustoo raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies kunnen de computer van de bezoeker of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

Trustoo maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van de volgende cookies: Google Analytics, Hotjar conversie tracking en Google Adwords conversie tracking.

De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de bezoeker niet van alle onderdelen van de website gebruik kan maken.

Trustoo maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de bezoeker (met inbegrip van het IP-adres van de computer van de bezoeker) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de bezoeker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de computer van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy/.

Enkel indien de bezoeker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, plaatst Trustoo cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website, de levering van de online diensten of voor analyse doeleinden.

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren en te personaliseren. Door het gebruik van deze site, gaat u akkoord met onze cookies.