Gebruiksvoorwaarden Trustoo

Artikel 1: Definities:

  • Trustoo: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advanza B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 62910353, onder andere handelend onder de naam Trustoo;
  • Partner(s): Dienstverleners, natuurlijke- en/of rechtspersonen, die zich bij Trustoo hebben aangesloten en aanvragen via Trustoo wensen te ontvangen.
  • Aanvrager(s): natuurlijke- en/of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in een dienst van één van de Partners van Trustoo en die zijn of haar contactgegevens aan Trustoo overhandigt en in contact wenst te komen met de Partners van Trustoo in een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector;
  • Aanvr(a)ag(en): alle verzoeken van Aanvragers die Trustoo ontvangt en die Trustoo doorstuurt naar aangesloten Partners. Een Aanvraag bevat gegevens waarmee de Partner rechtstreeks of via het Online Platform in contact kan komen met de Aanvrager. De aanvraag kan bestaan uit: een offerteaanvraag per e-mail, een mailbericht of telefonisch contact middels het Profiel van Partner;
  • Online Platform: Online marktplaats waar gebruikers (Aanvragers) en leveranciers (Partners) tot elkaar komen;
  • Profiel: Pagina en/of vermelding op het Online Platform met bedrijfsinformatie en contactmogelijkheden naar desbetreffend bedrijf;

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden

2.1: Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen de Aanvrager en Trustoo, ongeacht op welke deze tot stand is gekomen. Trustoo accepteert geen algemene voorwaarden van de Aanvrager.

2.2: Van deze gebruiksvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

2.3: Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Trustoo worden gewijzigd, mits de gewijzigde voorwaarden onverwijld aan Aanvrager worden medegedeeld. Blijft de Aanvrager gebruikmaken van het Online Platform van Trustoo, dan stemt hij in met de toepasselijkheid van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst en de dienstverlening van Trustoo:

3.1: de overeenkomst tussen Trustoo en de Aanvrager komt tot stand doordat de Aanvrager zich registreert en een aanvraag doet om in contact te komen met een Partner van Trustoo. Het staat Trustoo vrij om, zonder opgave van redenen, een dergelijk verzoek te weigeren.

3.2: Trustoo exploiteert een Online Platform dat er op gericht is om vraag en aanbod bij elkaar te breken in verschillende vakgebieden, beroepsgroep en/of sectoren. Trustoo brengt Aanvragers met Partners in contact. Trustoo ontvangt de aanvra(a)g(en) via het door haar geëxploiteerde Online Platform en stuurt deze door naar één of meer van de bij haar aangesloten Partners.

3.3: Trustoo heeft slechts een faciliterende rol. Trustoo is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van een Partner en/of Aanvrager. Trustoo is ook geen partij bij een eventuele overeenkomst tussen Partner en Aanvrager.

3.4: Aanvrager garandeert dat de inhoud van de door hem/haar ingevulde gegevens, waaronder uitdrukkelijk begrepen voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegeven juist, actueel en volledig zijn.

3.5: De inhoud van het Online Platform en de beschikbare informatie van Partners en Aanvragers, aanvragen, opdrachten, reviews en voorstellen is afkomstig van de Partners en Aanvragers. Trustoo staat niet in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

3.6: Trustoo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Online Platform. Trustoo is gerechtigd, zonder verplichting tot voorafgaande informatievoorziening daarover aan Aanvragers, het Online Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken wanneer dit noodzakelijk is voor het onderhouden, updaten en/of aanpassen van het Online Platform, zonder dat hierdoor enig recht op (schade)vergoeding jegens Trustoo ontstaat.

3.7: Trustoo draagt geen verantwoordelijkheid voor de nakoming van enige verplichting tussen Partner en Aanvrager, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend: het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juist de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen.

Artikel 4: het beëindigen van de overeenkomst

4.1: De overeenkomst tussen Aanvrager en Trustoo kan op ieder moment schriftelijk worden opgezegd door de Aanvrager. De Aanvrager kan zijn account (laten) verwijderen.

4.2: Trustoo behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met de Aanvrager per direct en zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen te beëindigen. Trustoo is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een opzegging van Trustoo.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1: Trustoo aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens Aanvrager voor welke schade dan ook. De aansprakelijkheid van Trustoo voor welke schade dan ook is hierbij dan ook uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van directe schade als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Trustoo.

5.2: In het geval Trustoo ondanks lid 1 van dit artikel toch aansprakelijk is voor enige door Aanvrager geleden schade, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor Trustoo in het kader van de geleden schade verzekerd is, met een maximum van EUR 500,-. Trustoo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

5.3: De Aanvrager vrijwaart Trustoo tegen alle aanspraken van derden en stelt Trustoo in die zin volledig schadeloos, voor zover de wet dit toestaat.

Artikel 6: Eigendomsrechten

6.1: Alle rechten van industriële of intellectuele eigendom op alle krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere producten en diensten, berusten uitsluitend bij Trustoo of diens licentiegevers. De Aanvrager verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Aanvrager zich weerhouden van het verveelvoudigen of vervaardigen van kopieën.

6.2: Het is Aanvrager niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit het geleverde te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 7: Persoonsgegevens

7.1: Trustoo verwerkt persoonsgegevens van de Aanvragers. De Aanvrager verleent toestemming aan Trustoo om deze gegevens te verstrekken aan Partners. De Partners verplichten zich om deze gegevens alleen te verwerken voor de behandeling van de aanvraag van de Aanvrager en de uitvoering van alle hier eventueel uit voortvloeiende opdrachten die de Aanvrager aan de Partner geeft. Dit maakt Partner Verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7.2: Op de verwerking van de persoonsgegevens van de Aanvrager is tevens het Privacy beleid van Trustoo zoals gepubliceerd op het Online Platform van toepassing

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1: Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Trustoo is Nederlands recht van toepassing.

8.2: De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Trustoo en een Aanvrager ontstaan. Indien de Aanvrager een consument is, heeft de Aanvrager echter vanaf het moment dat Trustoo zich schriftelijk jegens de Aanvrager op dit beding heeft beroepen een maand de tijd om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 9: Slotbepalingen

9.1: Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

9.2: De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandse tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst.


Advanza B.V. | Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam | info@trustoo.nl |

020-2621267 IBAN NL82 RABO 0305628216 | BIC: RABONL2U | KvK: 62910353